Our Team

Govind Sovale,

President.

Vijay Sukthankar,

Treasurer.

Arati Awati,

Secretary.

Ram Madhav Varanasi
Honorary Advisor
Dr. A. K. Agarwal
Honorary Advisor
Christoph Rentsch
Honorary Advisor